Kvalitní ubytování v centru Liberce
Business pokoje
Vaše skvělá volba
Denní MENU
Rychlá obsluha
Firemní Akce
Kompletní vybavení
Přátelský personál
Centrum Liberce

Ubytovací řád

  Ubytovací řád Hotelu Liberec (298,4 KiB, 732 hits)

Ubytovací řád

 • Ubytovatel může ubytovat hosta, který se v recepci prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 • Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 17 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 • V případě, že host pojistí svou rezervaci číslem kreditní karty, je pokoj rezervován do příjezdu hosta.
 • Host užívá hotelový pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 11 hodin. Do té doby je povinen pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.
 • Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 • Host má právo užívat zařízení hotelového pokoje s příslušenstvím, společenských prostor a služeb ubytovacího zařízení.
 • Za škody, které způsobí na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá v plném rozsahu. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.
 • V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které hostům slouží k jejich osobní hygieně.
 • Návštěvy ubytovaných hostů se musí hlásit v recepci ubytovacího zařízení. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry a uzamknout dveře.
 • Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních místnostech ubytovacího zařízení tak, aby nevznikl požár.
 • V době od 22 hodin do 6 hodin se host chová tak, aby nerušil noční klid. Ubytovatel přivolá lékařskou pomoc pro hosta, který onemocní nebo je zraněn, případně zajistí převoz do nemocnice. Veškerou následnou lékařskou péči, kromě první pomoci v areálu hotelu, si host hradí sám.
 • Ubytovatel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Psi a zvířata nemohou být v ubytovacím zařízení umístěna.
 • Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, zpravidla při ukončení pobytu. Ceník ubytování a služeb je vystaven v recepci a na webových stránkách hotelu. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby. Stížnosti hostů, případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení, přijímá vedení ubytovacího zařízení.

 

Storno poplatky

 • Pokud zákazník nenastoupí pobyt či nezahájí čerpání služeb a tuto skutečnost písemně nebo telefonicky neoznámí, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% z předem stanovené ceny za ubytování za 1 noc nebo 100% z ceny předem domluveného rozpočtu akce.
 • Tento poplatek bude hostovi buď fakturován, nebo stržen z jeho kreditní karty.
 • Při skupinách nad 10 osob jsou storno poplatky řešeny individuálně dle konkrétní situace.

 

 

 

Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Hotel Liberec s.r.o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

 • Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Hotel Liberec s.r.o., Šaldovo náměstí 1345/6, 460 01 Liberec 1 , IČO: 27292436, DIČ: CZ 27292436, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ústí nad Labem, adresa pro doručování elektronické pošty: recepce@hotel-liberec.cz , telefonní číslo: +420 482 710 028.
 • hlavní předmět podnikání ubytovatele: hostinská činnost, poskytování ubytovacích služeb.
 • označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování.
 • cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v aktuálním ceníku pro příslušný rok. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky.
 • způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti, platební kartou nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně.
 • náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce:
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
 • Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je coi.cz (link is external).
 • v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
 • označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika.
 • údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.